Jak dbac o ochrone srodowiska naturalnego

Zagadnienia bezpieczeństwa oraz obrony pracy w przemyśle są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy połączone z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że wielka grupa maszyn, a i urządzeń jest dedykowana do wykonywania prac w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi przyjść zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej pracy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która przypisuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a jeszcze Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sprawie unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących narzędzi oraz sposobów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w sferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej rady jest zagwarantowanie bezproblemowego przepływu towarów, jakie dadzą wielki poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa dyrektywa nie była skłonnym skokiem z poziomu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zdobyta w utrzymanie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są przeznaczone do gruntu w powierzchniach, jakie są zagrożone wybuchem na płaszczyzny i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych danych do używania w okolicach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgodzie na podstawie starego podejścia, były połączone ale z narzędziami elektrycznymi, jakie musiały spełnić wszystkie jasno sprecyzowane wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne stanowią źródło zapłonu ale w części przypadków. W związku z obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest nieco wystarczające do zrobienia dużego poziomu ochrony, jaki stanowi proszony przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.