Obowiazek prowadzenia ewidencji odziezy

Każdy przedsiębiorca, w pamięć obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również pozostałe urządzenia, których liczba w punkcie ich dostania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych oraz potrzebuje on być współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w maju, w którym stał on zakupiony.

Ewidencja środków trwałych może być instalowana w sztuce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z prawymi rubrykami z komputera, na umowach ręcznie zrobionych z narysowanymi tabelkami albo w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie używanego w korporacji dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które powodują wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i podjęcia do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z uwagą jej zrobienia. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Mając o właściwej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.