Procedury bezpieczenstwa w przemysle

Ocena zagrożenia wybuchem jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który w swoim zakładzie ma do czynienia z substancjami łatwopalnymi i wybuchowymi. Niezależnie od tego, czy są one w produkcji, czy są one same produktem, niosą ze sobą ryzyko i zagrożenie dla samego przedsiębiorcy, jego pracowników i wszystkiego co znajduje się w najbliższej okolicy fabryki. Dlatego właśnie konieczne jest przeprowadzenie takiej oceny, dzięki temu możliwe będzie określenie również poziomu zabezpieczeń, opracowanie procedur i zasad bezpieczeństwa.

Oczywiście, ocena i wszelkie procedury powinny zostać zawarte w specjalnie do tego przygotowanym dokumencie, który powinien być udostępniany do użytku i wglądu.

Ocena ryzyka powinna określać prawdopodobieństwo zaistnienia wybuchu oraz jego prawdopodobny poziom, zakres oraz możliwe skutki, jakie może on wywołać.

Określanie ryzyka to proces wieloetapowy i wymaga również zawarcia kilku informacji dodatkowych. Na początek, na pewno należy przygotować spis, zestaw substancji łatwopalnych i wybuchowych, jakie znajdują się w przedsiębiorstwie. Substancje te powinny zostać wyliczone z uwzględnieniem podziału na takie, które wykorzystywane są w produkcji oraz takie, które są efektem procesu produkcji.

Ważne też, żeby wskazać bardzo precyzyjnie te wszystkie strefy, w których może dojść do wybuchu. Chodzi o strefy szczególnego zagrożenia, szczególnie narażone oraz strefy, w których jest większe nasycenie niebezpiecznych substancji. Powinny one zostać opisane oraz rozrysowane na specjalnym planie.

Należy również bardzo precyzyjnie potraktować tematykę substancji zapalnych. Zapalniki są główną przyczyną powstawania wybuchów. Sama substancja łatwopalna czy nawet wybuchowa, nie spowoduje zagrożenia, jeżeli nie zadziała na nią jakiś zapalnik. Dlatego też właśnie zapalniki powinny zostać bardzo precyzyjnie scharakteryzowane oraz zlokalizowane.

Ważną informacją jest również przewidziany scenariusz wybuchu. Jak to może przebiegać, jak się wydarzyć oraz przewidywane skutki. Takie szacunki powalają na opracowanie procedur zapobiegających wybuchom oraz niwelujące ich skutki. Obok bowiem zapobiegania wybuchom należy koniecznie uwzględnić zmniejszanie skutków. Nie można bowiem doprowadzić do sytuacji, żeby takie procedury nie zostały wzięte pod uwagę. Mimo, że główny nacisk kładzie się na zapobieganie, to trzeba też opracować plan działania na sytuację wybuchu.